Kronoloogiline evangeelium

Onoorte visioon 2015/2016 on õppida Jeesust nii hästi tundma kui võimalik. Seetõttu on visiooni üheks osaks Jeesuse elu sündmuste lugemine sellises järjekorras, nagu need päriselt juhtusid. Loeme korraga kõiki nelja evangeeliumi püüame mõista, millises olukorras Jeesus midagi õpetas või tegi.

Csak annyit kell tennie, hogy a vágya, a kedvenc szexuális játékai (és nélkülük is megteheted) és hozzáférheted az internethez. Természetesen egyetlen virtuális szex sem helyettesíti a https://magyar-gyogyszertar.com/cialis-generic-recept-nelkul-online-gyogyszertar/ ha szeretett szemtől szemben, bacival és szenvedélyesen megérinti, ahogy tetszik. De! Ez az, ami a legközelebb lesz hozzád, és még jobban megtanítja egymást.

Piibel on üks tohutusuur tervik. Kellel huvi suurem, võib alati lugeda ka paralleelkirjakohti (lehe all servas), mis näitavad, kus on Piiblis sarnastest asjadest veel juttu. Leiad peagi, et kõik asjad on omavahel rohkem seotud, kui arvatagi oskaks. Head lugemist!

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

OKTOOBER

Prindi
Reede #1 Jeesuse sugupuu ja tema elu tähendus
Mt Mk Lk Jh
Jeesuse olemus ja päritolu 1:1-18
Jeesuse sugupuu Joosepi järgi 1:1-17
Jeesuse sugupuu Maarja järgi 3:23-38
Reede #2 Ristija Johannese sünd
Gaabriel kuulutab ette Johannese sündi 1:1-25
Gaabriel kuulutab ette Jeesuse sündi 1:26-38
Maarja külastab Eliisabetti 1:39-56
Ristija Johannese sünd 1:57-80
Reede #3 Jeesuse sünd ja lapsepõlv
Ingel ilmub Joosepile unes 1:18-25
Jeesuse sündimine Betlemmas 2:1-7
Karjased kummardavad Jeesust 2:8-20
Jeesuse ümberlõikamine 2:21
Jeesus viiakse templisse 2:22-38
Tähetargad toovad Jeesusele kinke 2:1-12
Jeesuse perekond põgeneb Egiptusesse 2:13-15
Heroodes tapab Betlemma lapsed 2:16-18
Jeesuse perekond asub elama Naatsaretti 2:19-23 2:39
Jeesuse lapsepõlv 2:40-52
Reede #4 Jeesuse ristimine
Ristija Johannese tegevus 3:1-12 1:1-8 3:1-20
Johannes ristib Jeesuse 3:13-17 1:9-11 3:21-23
Johannes tunnistab Messiast 1:19-28
Johannes meenutab Jeesuse ristimist 1:29-34
Jeesuse kõrbekiusatus 4:1-11 1:12-13 4:1-13
Reede #5 Jeesus alustab tegevust
Esimesed jüngrid 1:16-20 1:35-51
Jeesus muudab vee veiniks 2:1-12
Jeesus puhastab templi 2:13-25
Nikodeemus tuleb Jeesusega rääkima 3:1-21
Jüngrid ristivad Juudamaal 3:22-24
Jüngrid pärivad Johanneselt Jeesuse kohta 3:25-36
Heroodes paneb Johannese vangi 04:12 01:14 3:19-20

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

NOVEMBER

Prindi
Reede #1 Jeesus läheb Galileasse
Mt Mk Lk Jh
Jeesus lahkub Juudast 4:1-3
Samaaria naine Jaakobi kaevul 4:4-26
Jüngrid küsitlevad Jeesust 4:27-38
Samaarlased tulevad Jeesuse juurde 4:39-42
Jeesus jõuab Galileasse 4:14-15 4:43
Jeesus hüljatakse Naatsaretis 4:16-30
Jeesus Galilea Kaanas 4:43-45
Kuninga ametimehe poja tervendamine 4:46-54
Reede #2 Jeesuse kodulinn Kapernaum
Jeesus asub elama Kapernauma 4:13-17 1:14-15 4:31-32
Kalurid kutsutakse jüngriteks 4:18-22 1:16-20
Jeesus jutlustab Siimona paadist 5:1-3
Imeline kalasaak 5:4-11
Seestunu vabastamine Kapernauma sünagoogis 1:21-28 4:33-37
Peetruse ämma tervendamine 8:14-17 1:29-31 4:38-39
Jeesus tervendab õhtul haigeid 1:32-34 4:40-41
Jüngrid otsivad Jeesust 1:35-38 4:42-43
Jeesus kuulutab sünagoogides 4:23-25 1:39 4:44
Jeesus tervendab pidalitõbise 8:2-4 1:40-45 5:12-16
Jeesus tervendab halvatu 9:2-8 2:1-12 5:17-26
Matteus kutsutakse jüngriks 9:9 2:13-14 5:27-28
Tähendamissõnad tölner Leevi lauas 9:10-17 2:15-22 5:29-39
Reede #3 Hingamispäeva pidamine ja 12 apostlit
Paasapühad Jeruusalemmas 5:1
Halvatu tervendamine Betsata tiigi ääres 5:2-15
Hingamispäeval tervendamisest 5:16-47
Jüngrid nopivad hingamispäeval viljapäid 12:1-8 2:23-28 6:1-5
Haige käe tervendamine hingamispäeval 12:9-14 3:1-6 6:6-11
Jeesus liigub edasi järve äärde 12:14-21 3:7
Paljud haiged järgnevad Jeesusele 4:23-25 3:7-12
Jeesus palvetab mäel 6:12
Jeesus valib 12 apostlit 3:13-19 6:13-16
Jeesus tuleb alla ja tervendab paljusid 6:17-19
Reede #4 Jeesuse mäejutlus
Jeesus tõuseb mäele ja kõneleb rahvale 5:1
Jeesuse mäejutlus 5:1-8:1 6:20-49

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

DETSEMBER

Prindi
Reede #1 “Õnnis on see, kes minust ei pahandu”
Mt Mk Lk Jh
Jeesus ajab välja terve leegioni deemoneid 8:28-34 5:1-20 8:26-39
Jeesus tervendab väeülema teenri 8:5-13 7:1-10
Noormehe elluäratamine Naini linnas 7:11-17
Ristija Johannes saadab Jeesusele küsimuse 11:2-6 7:18-23
Jeesus kõneleb Ristija Johannesest 11:7-19 7:24-35
Jeesus noomib Galilea linnu 11:20-30
Söömaaeg variser Siimona juures 7:36-50
Naised aitavad Jeesust 8:1-3
Jeesus tervendab seestunud mehe 12:22-23 3:20-22 11:14-26
Jeesus noomib varisere 12:24-37 3:22-30
Prohvet Joona tunnustäht 12:38-45
Jeesuse perekond otsib teda 12:46-50 3:31-35 8:19-21
Reede #2 Taevariik ja Jeesuse meelevald
Tähendamissõnad järve ääres 13:1-35 4:1-34 8:4-18
Tähendamissõnade selgitamine omavahel olles 13:36-53
Jeesus käsib sõita üle Galilea järve 8:18 4:35 8:22
Jeesus vaigistab tormi 8:23-27 4:36-41 8:23-25
JÕULUAEG – Jeesuse sünd ja lapsepõlv (kordus)
Ingel ilmub Joosepile unes 1:18-25
Jeesuse sündimine Betlemmas 2:1-7
Karjased kummardavad Jeesust 2:8-20
Jeesuse ümberlõikamine 2:21
Jeesus viiakse templisse 2:22-38
Tähetargad toovad Jeesusele kinke 2:1-12
Jeesuse perekond põgeneb Egiptusesse 2:13-15
Heroodes tapab Betlemma lapsed 2:16-18
Jeesuse perekond asub elama Naatsaretti 2:19-23 2:39
Jeesuse lapsepõlv 2:40-52

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

JAANUAR

Prindi
Reede #1 “Ära karda, usu vaid”
Mt Mk Lk Jh
Jeesus purjetab Kapernauma 9:1 5:21 8:40
Jairus palub Jeesusel oma tütar tervendada 9:18-19 5:22-23 8:41-42
Veritõbine naine paraneb Jeesust puudutades 9:20-22 5:24-34 8:42-48
Jairus saab teate tütre surmast 5:35-36 8:49-50
Jeesus äratab Jairuse tütre ellu 9:23-26 5:37-43 8:51-56
Jeesus tervendab kaks pimedat 9:27-31
Jeesus tervendab tumma inimese 9:32-34
Reede #2 Jüngriks olemine ja ülesanded
Jeesus hüljatakse kodukohas teist korda 13:54-58 6:1-6
12 jüngrit läkitatakse välja 9:35-11:1 6:7-13 9:1-6
Ristija Johannese surm 14:1-12
Heroodes kardab, et Johannes on üles tõusnud 6:14-29 9:7-9
12 jüngrit tulevad tagasi 14:13 6:30-32 9:10 6:1
Reede #3 Jeesus on eluleib
Jeesus õpetab ja tervendab rahvahulki 14:14 6:33-34 9:11 6:2
Jeesus toidab 5000 meest 14:15-21 6:35-44 9:12-17 6:3-14
Jeesus palvetab üksinda 14:22-23 6:45-47 6:15
Jeesus kõnnib vee peal 14:24-27 6:48-52 6:16-21
Peetrus kõnnib vee peal 14:28-33
Tervendamised Genneesaretis 14:34-36 6:53-56
Vestlus “elu leivast” 6:22-7:1
Reede #4 Variseride haputaigen
Jeesus kritiseerib inimeste pärimusi 15:1-11 7:1-16
Jeesus selgitab tähendamissõna omavahel 15:12-20 7:17-23
Jeesus kuuleb kaanani naise palvet 15:21-28 7:24-30
Jeesus tervendab kurdi 7:31-37
Jeesus tervendab mäe otsas 15:29-31
4000 inimese söötmine 15:32-39 8:1-10
Variserid nõuavad tunnustähte 16:1-4 8:11-13
Variseride haputaigen 16:5-12 8:13-21
Pimeda tervendamine Betsaidas 8:22-26
Reede #5 Jeesus on Messias
Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks 16:13-20 8:27-30
Jeesus noomib Peetrust 16:21-28 8:31-9:1 9:18-27
Jeesus muudetakse muutmise mäel 17:1-8 9:2-8 9:28-36
Küsimus Eelija kohta 17:9-13 9:9-13
Jeesus tervendab seestunud poisi 17:14-18 9:14-27 9:37-43
Miks jüngrid seda ei suutnud? 17:19-21 9:28-29
Jeesus kuulutab ette oma surma 17:22-23 9:30-32 9:44-45

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

VEEBRUAR

Prindi
Reede #1 Juhised igapäevaseks eluks
Mt Mk Lk Jh
Jeesus maksab templimaksu 17:24-27
Jüngrid vaidlevad, kes on suurim 18:1-6 9:33-37 9:46-48
Kes ei ole vastu, on poolt 9:38-42 9:49-50
Patu ohtlikkusest 18:6-11 9:42-50
Tähendamissõna kadunud lambast 18:12-14 15:3-32
Kuidas noomida, koguduse meelevald 18:15-20
Andestamise tähtsusest 18:21-35
Reede #2 Jeesus lehtmajadepühal
Jeesuse vendade nõuanne 7:1-9
Jeesus läheb Jeruusalemma hiljem 9:51 7:10
Jünrgite suhtumine samaarlastesse 9:52-56
Jüngriks sobivuse tingimused 8:19-22 9:57-62
Jeruusalemmas oodatakse salaja Jeesust 7:11-13
Jeesuse kõne pühade keskpaiku 7:14-36
Jeesuse kõne pühade viimasel päeval 7:37-39
Lahkmeel rahva ja variseride keskel 7:40-52
Jeesuse ette tuuakse abielurikkuja naine 7:53-8:11
Reede #3 Kes see Jeesus ikkagi on?
Maailma valgus 8:12-20
Jeesus ei ole sellest maailmast 8:21-30
Jeesus oli enne, kui Aabraham 8:31-59
Jeesus tervendab pimedalt sündinu 9:1-7
Nii ime kui pime pannakse proovile 9:8-34
Kes on tegelikult pime? 9:35-41
Jeesus on hea karjane 10:1-18
Juudid vaidlevad jälle 10:19-21
Reede #4 Mis on kõige juures peamine?
Seitsmekümne(kahe) jüngri väljaläkitamine 10:1-16
Jüngrid tulevad tagasi 10:17-20
Jeesus juubeldab 10:21-24
Kirjatundja küsitleb Jeesust 10:25-28
Tähendamissõna halastajast samaarlasest 10:29-37
Marta ja Maarja 10:38-42
Jeesus õpetab jüngreid palvetama 11:1-13
Jeesuse õpetus kurjadest vaimudest 11:14-26
Maarja õndsakskiitmine 11:27-28
Prohvet Joona tunnustäht 11:29-32
Tähendamissõna lambist 11:33-36

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

MÄRTS

Prindi
Reede #1 Jeesus õpetab rahvahulki
Mt Mk Lk Jh
Jeesuse hinnangud variseride kohta 11:37-44
Jeesuse hinnangud kirjatundjate kohta 11:45-54
Keda karta, keda mitte? 12:1-12
Ahnusest, muretsemisest ja valvamisest 12:13-40
Tähendamissõna arukast majapidajast 12:41-48
Jumala kohtust 12:49-59
Tähendamissõna viigipuust 13:1-9
Jeesus tervendab hingamispäeval küüraka 13:10-17
Tähendamissõnad sinepiivast ja haputaignast 13:18-21
Juudid küsitlevad Jeesust Jeruusalemmas 10:22-42
Reede #2 Jeesuse tähendamissõnad
Kui paljud pääsevad? 13:22-30
Jeesust hoiatatakse Heroodese eest 13:31-35
Jeesus tervendab vesitõbise 14:1-6
Külaskäimisest ja võõrustamisest 14:7-14
Tähendamissõna suurest pidusöögist 14:15-24
Jüngriks olemise hind 14:25-35
Tähendamissõna kadunud lambast 18:12-13 15:1-7
Tähendamissõna kadunud drahmirahast 15:8-10
Tähendamissõna kadunud pojast 15:11-32
Tähendamissõna kavalast majapidajast 16:1-17
Jeesus õpetab abielulahutusest 16:18
Reede #3 Jeesus äratab Laatsaruse surnuist
Rikas mees ja vaene Laatsarus 16:19-31
Jeesus õpetab jüngreid 17:1-10
Laatsarus Betaaniast jääb haigeks 11:1-6
Jeesus läheb Betaaniasse 11:7-18
Marta tuleb Jeesusele vastu 11:19-29
Maarja tuleb Jeesusele vastu 11:30-36
Jeesus äratab Laatsaruse surnuist 11:37-44
Variserid otsustavad Jeesuse tappa 11:45-54
Reede #4 Jeesus õpetab Jumala riigist ja abielust
Kümne pidalitõbise tervendamine 17:11-19
Jeesus räägib oma taastulekust 17:20-37
Tähendamissõna lesest ja kohtunikust 18:1-8
Tähendamissõna variserist ja tölnerist 18:9-14
Jeesuse õpetus abielulahutuse kohta 19:1-12 10:1-12
Jeesus õnnistab lapsi 19:13-15 10:13-16 18:15-17

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

APRILL

Prindi
Reede #1 Suurem on see, kes teenib
Mt Mk Lk Jh
Rikas mees ja igavene elu 19:16-26 10:17-27 18:18-27
Jüngri tasu 19:27-30 10:28-31 18:28-30
Tähendamissõna töötegijaist viinamäel 20:1-16
Jeesus räägib teel olles oma surmast 20:17-19 10:32-34 18:31-34
Jaakobus ja Johannes tahavad au 20:20-24 10:35-41
Jeesus selgitab, kes on suurim 20:25-28 10:42-45
Reede #2 Jeesus peatub Jeerikos ja Betaanias
Pimedate tervendamine Jeeriko lähedal 20:29-34 10:46-52 18:35-43
Sakkeuse pöördumine 19:1-10
Tähendamissõna sulastele antud rahast 19:11-27
Jeesust otsitakse Jeruusalemmas 11:55-57
Maarja võiab Jeesust Betaanias 26:6-12 14:3-8 12:2-8
Ülempreestrid plaanivad Laatsaruse tapmist 12:9-11
Reede #3 Kuningate kuningas Jeruusalemmas
Jüngrid toovad eeslisälu 21:1-7 11:1-7 19:28-35
Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma 21:8-11 11:7-10 19:35-38 12:12-18
Variseride reaktsioon 19:39-40 12:19
Jeesus nutab Jeruusalemma pärast 19:41-44
Jeesus läheb ööseks Betaaniasse 11:11
Jeesus sõitleb viigipuud 11:12-14
Jeesus puhastab teist korda templi 21:12-13 11:15-17 19:45-46
Jeesus tervendab templis 21:14
Ülempreestrid ja kirjatundjad on Jeesusega hädas 21:15-16 11:18 19:47-48
Jeesus ei jää ööseks Jeruusalemma 21:17 11:19
Kuivanud viigipuu järgmisel hommikul 21:18-22 11:20-26
Reede #4 Jeesus küsimuste risttules
Küsimus Jeesuse meelevallast 21:23-27 11:27-33 20:1-8
Tähendamissõna kahest pojast 21:28-32
Tähendamissõna viinamäe rentnikest 21:33-46 12:1-12 20:9-18
Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost 22:1-14
Variseride küsimus maksude maksmisest 22:15-22 12:13-17 20:19-26
Saduseride küsimus ülestõusmise kohta 22:23-33 12:18-27 20:27-40
Reede #5 Kirjatundjad ja variserid
Kirjatundjad ja variserid küsitlevad Jeesust 22:34-40 12:28-34
Kelle poeg on Messias? 22:41-46 12:35-37 20:41-44
Jeesus hoiatab kirjatundjate eest 23:1-39 12:38-40 20:45-47

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

MAI

Prindi
Reede #1 Millal tuleb Jumala riik?
Mt Mk Lk Jh
Lesknaise ohvriand 12:41-44 21:1-4
Jüngrid imetlevad templit 24:1-2 13:1-2 21:5-6
Jüngrid küsivad lõpuaegade kohta 24:3 13:3-4 21:7
Jeesus hoiatab eksitajate eest 24:4-5 13:5-6 21:8
Jeesuse tulemise tunnustähed 24:6-29 13:7-25 21:9-26
Jeesuse taastulemine 24:30-31 13:26-27 21:27-28
Tähendamissõna viigipuust 24:32-33 13:28-29 21:29-31
Jeesus õhutab valvama 24:34-51 13:30-37 21:32-36
Reede #2 Jeesuse viimased kõned ja reetmine
Tähendamissõna kümnest neitsist 25:1-13
Tähendamissõna talentidest 25:14-30
Jeesus räägib viimsest kohtust 25:31-46
Jeesus kuulutab ette oma ristilöömist 26:1-2
Rahvas koguneb hommikul Jeesust kuulama 21:37-38
Kreeklased tahavad Jeesust näha 12:20-22
Jeesuse viimane avalik kõne 12:23-50
Vandenõu Jeesuse tapmiseks 26:3-5 14:1-2 22:1-2
Juudas reedab Jeesuse 26:14-16 14:10-11 22:3-6
Reede #3 Püha õhtusöömaaeg
Peetrus ja Johannes saadetakse paasat valmistama 26:17-19 14:12-16 22:7-13
Jeesus ja jüngrid ülemises toas 26:20 14:17 22:14
Jeesus peseb jüngrite jalgu 13:1-20
Jeesus murrab jüngritele leiba 26:26-29 14:22-25 22:14-20 1Kr 11:23-29
Jeesus ennustab, et teda reedetakse 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-26
Juudas lahkub söömaajalt 13:27-30
Reede #4 Vestlused õhtusöömaaja lauas
Jeesus annab uue käsu 13:31-35
Vaidlus, kes jüngritest on suurim 22:24-30
Jeesus ennustab, et jüngrid ta jätavad 26:31-32 14:27-28
Jeesus on Peetruse pärast palvetanud 22:31-32
Jeesus ennustab, et Peetrus ta salgab 26:33-35 14:29-31 22:33-34 13:36-38
Jeesus käsib jüngritel valmistuda 22:35-38
Jeesus julgustab jüngreid 14:1-4
Jeesus vastab Toomasele 14:5-7
Jeesus vastab Filippusele 14:8-21
Jeesus vastab Juudasele (mitte Iskariot) 14:22-31

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

JUUNI

Prindi
Reede #1 Jeesuse lahkumiskõne
Mt Mk Lk Jh
Jeesuse lahkumiskõne 15:1-16:33
Jeesus palvetab jüngrite eest 17:1-26
Jeesus ja jüngrid lahkuvad ülemisest toast 26:30 14:26 22:39 18:1
Reede #2 Jeesuse arreteerimine ja ülekuulamine
Jeesus ja jüngrid jõuavad Ketsemani aeda 26:36 14:32 22:40 18:1
Jeesus palvetab Ketsemani aias 26:36-46 14:32-42 22:40-46
Jeesust tullakse kinni võtma 26:47 14:43 18:2-3
Juudas reedab Jeesuse suudlusega 26:48-50 14:44-45 22:47-48
Jeesus vastab kinnivõtjatele 18:4-9
Peetrus raiub ära ülempreestri sulase kõrva 26:50-54 14:46-47 22:49-50 18:10-11
Jeesus tervendab ülempreestri sulase 22:51
Jeesus võetakse kinni, jüngrid põgenevad 26:55-56 14:48-52 22:52-54 18:12
Jeesus viiakse ülempreestri majja 26:57 14:53 22:54 18:13-14
Peetrus järgneb Jeesusele eemalt 26:58 14:54 22:54 18:15-16
Peetrus salgab Jeesuse esimest korda 26:69-70 14:66-68 22:55-57 18:17-18
Annas kuulab Jeesust üle 18:19-24
Peetrus salgab Jeesuse teist korda 26:71-72 14:69-70 22:58 18:25
Peetrus salgab Jeesuse kolmandat korda 26:73-75 14:70-72 22:59-62 18:26-27
Reede #3 Jeesus kohtu ees
Valvurid mõnitavad Jeesust 22:63-65
Valetunnistajad tunnistavad 26:59-61 14:55-59
Ülempreester Kaifas mõistab Jeesuse süüdi 26:62-66 14:60-64 22:66-71
Jeesust pekstakse ülemkohtus 26:67-68 15:5
Jeesus viiakse kohtukotta 18:28
Juudas Iskarioti kahetsus ja surm 27:1-10 Ap 1:16-20
Jeesus Pilaatuse ees 27:1-14 23:1-7 18:29-38
Jeesus Heroodese ees 23:8-10
Heroodese sõdurid mõnitavad Jeesust 15:1-5 23:11-12
Reede #4 Jeesuse süüdimõistmine
Pilaatus vabastab Barabase 27:15-26 15:6-15 23:13-25 18:38-40
Pilaatuse sõdurid mõnitavad Jeesust 27:27-30 15:16-20 19:1-3
Pilaatus püüab Jeesust vabastada 19:4-7
Pilaatus küsitleb veel kord Jeesust 19:8-11
Pilaatus püüab uuesti Jeesust vabastada 19:12
Pilaatus mõistab Jeesuse surma 19:13-15

ALGUSESSE

OKTOOBER / NOVEMBER / DETSEMBER / JAANUAR / VEEBRUAR / MÄRTS / APRILL / MAI / JUUNI / JUULI

JUULI

Prindi
Reede #1 Jeesuse ristilöömine ja viimased sõnad
Mt Mk Lk Jh
Pilaatus laseb Jeesuse risti lüüa 19:16
Jeesus kannab oma risti 19:17
Siimon Küreenest kannab Jeesuse risti 27:31-32 15:20-21 23:26
Jeesus kõnetab nutvaid naisi 23:27-32
Jeesus viiakse Kolgatale 27:33 15:22 23:32-33 19:17
Sõdurid pakuvad Jeesusele juua 27:34 15:23
Jeesus lüüakse risti kolmandal tunnil 15:25
Koos Jeesusega lüüakse risti kaks teeröövlit 27:38 15:27-28 23:33 19:18
Pilaatuse kirjutatud süütahvel 27:37 15:26 23:38 19:19-22
“Isa, anna neile andeks…” 23:34
Sõdurid jaotavad Jeesuse riided 27:35-36 15:24 23:34 19:23-24
“Vaata, see on su ema!” 19:25-27
Möödujad ja vanemad teotavad Jeesust 27:39-43 15:29-32 23:35-37
Teeröövlid teotavad Jeesust 27:44 15:32 23:39
Üks teeröövel manitseb teist 23:40-41
“Täna oled sa koos minuga paradiisiis.” 23:43
Pimedus kuuendast üheksanda tunnini 27:45 15:33 23:44-45
“Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?” 27:46 15:34
“Mul on janu” 19:28
Jeesusele pakutakse juua 27:47-49 15:35-36 19:29-30
“See on lõpetatud” 19:30
Jeesus kisendab valjusti 27:50 15:37 23:46
“Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu!” 23:46
Jeesus langetab pea ja sureb 27:50 15:37 23:46 19:30
Maavärin ja templi eesriide lõhenemine 27:51 15:38 23:45
Hauakambrid avanevad, pühad ärkavad ellu 27:52-53
Väeülem annab au Jumalale, rahvahulk lahkub 27:54 15:39 23:47-48
Naised jälgivad toimuvat eemalt 27:55-56 15:40-41 23:49
Juudid paluvad ristilöödute hukkamist 19:31-32
Jeesuse külg torgatakse läbi 19:33-37
Reede #2 Jeesuse matmine ja ülestõusmine
Joosep Arimaatiast palub loa matta Jeesus 27:57-58 15:42-45 23:50-52 19:38
Joosep võtab Jeesuse ristilt alla 15:45 19:38
Joosep ja Nikodeemos valmistavad surnukeha 19:39-40
Jeesus pannakse lähedalasuvasse hauda 27:59-60 15:46 23:53 19:41-42
Kaks Maarjat jälgivad matmist 28:1 15:47 23:54-56
Rooma sõdurid valvavad hauda 27:62-66
Ingel veeretab kivi eest ära 28:2-4
Naised toovad koidikul lõhnarohte 28:1 16:1-4 24:1-3 20:1
Naised näevad ingleid 28:5-7 16:5-7 24:4-8
Naised jooksevad jüngritele teatama 28:8 16:8 24:9-11 20:2
Peetrus ja Johannes uurivad hauda 24:12 20:3-10
Jeesus ilmub Maarja Magdaleenale 16:9 20:11-17
Jeesus ilmub naistele 28:9-10
Maarja Magdaleena kuulutab jüngritele 16:10-11 20:18
Valvurid teavitavad preestreid 28:11-15
Reede #3 Jeesus ilmub jüngritele pärast ülestõusmist
Jeesus ilmub kahele jüngrile Emmause teel 16:12-13 24:13-32
Jeesus ilmub Siimon Peetrusele 24:34 1Kr 15:4
Need kaks Jüngrit teatavad teistele 24:33-35
Jeesus ilmub jüngritele, Toomast pole kohal 24:36-46 20:19-24
Jüngrid teatavad Toomasele 20:25
Jeesus ilmub jüngritele ja Toomasele 16:14 20:26-29
Jeesus ilmub seitsmele jüngrile järve ääres 21:1-14
Jeesus küsitleb Peetrust kolm korda 21:15-23
Jeesus ilmub enam kui viiesajale vennale 1Kr 15:5
Jeesus ilmub Jaakobusele 1Kr 15:6
Jeesus annab misjonikäsu 28:16-20 16:15-18 24:44-49
Jeesus võetakse taevasse 16:19-20 24:50-53 Ap 1:9-11
Johannese esimene tunnistus 20:30-31
Johannese teine tunnistus 21:24-25
Luukas võtab kokku Jeesuse ilmumised Ap 1:1-8
 Siit algab JEESUS – MINU ELU !
Gerly lugu

Gerly on olnud Oleviste noor ning noortetöö tegija juba väga kaua aega. Ta on erinevate aastate vältel tegutsenud Alfa koordin...

Loe edasi →

Marcuse lugu

Marcus on tegutsenud eeskätt Noorte Alfa koordinaatorina, eestpalvetajana ning meeste kodugrupijuhina....

Loe edasi →