Jeesuse elu

OKTOOBER

Reede #1 Jeesuse sugupuu ja tema elu tähendus
 • Jeesus olemus ja päritolu


  EST_97 Jh 1 1 Alguses oli Sõna
   ja Sõna oli Jumala juures
   ja Sõna oli Jumal.

  2 Seesama oli alguses Jumala juures.
  3 Kõik on tekkinud tema läbi
   ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.
   Mis on tekkinud

  4 tema kaudu, oli elu,
   ja elu oli inimeste valgus.

  5 Ja valgus paistab pimeduses,
   ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
   
   

  6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
  7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik
   hakkaksid tema kaudu uskuma.
  8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
   
  9 Tõeline valgus,
   mis valgustab iga inimest,
   oli maailma tulemas.

  10 Ta oli maailmas,
   ja maailm on tekkinud tema läbi,
   ja maailm ei tundnud teda ära.

  11 Ta tuli omade keskele,
   ent omad ei võtnud teda vastu.

  12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,
   andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,
   neile, kes usuvad tema nimesse,

  13 kes ei ole sündinud verest,
   ei liha tahtest,
   ei mehe tahtest,
   vaid Jumalast.

  14 Ja Sõna sai lihaks
   ja elas meie keskel,
   ja me nägime tema kirkust
   nagu Isast Ainusündinu kirkust,
   täis armu ja tõde.
   
   

  15 Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see,
   kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu
   eel, sest tema oli enne kui mina.”
   
  16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest,
   ja armu armu peale.
   
   

  17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse
   Kristuse kaudu.
  18 Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on
   Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.


 • Jeesuse sugupuu Joosepi järgi


  EST_97 Mt 1 1 Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu:
  2 Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile
   sündisid Juuda ja tema vennad,
  3 Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile
   sündis Hesron, Hesronile sündis Aram,
  4 Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson,
   Nahsonile sündis Salma,
  5 Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed,
   Oobedile sündis Iisai,
  6 Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon,
  7 Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija,
   Abijale sündis Aasa,
  8 Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram,
   Jooramile sündis Ussija,
  9 Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele
   sündis Hiskija,
  10 Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile
   sündis Joosija,
  11 Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli
   vangipõlve ajal.
  12 Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel,
   Sealtielile sündis Serubbaabel,
  13 Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim,
   Eljakimile sündis Assur,
  14 Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile
   sündis Elihuud,
  15 Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan,
   Mattanile sündis Jaakob,
  16 Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis
   Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks.
  17 Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve
   ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli
   vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve.


 • Jeesuse sugupuu Maarja järgi


  EST_97 Lk 3 23 Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat
   vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli,
  24 see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai,
   see oli Joosepi,
  25 see oli Mattitjahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli
   Hesli, see oli Naggai,
  26 see oli Mahati, see oli Mattitjahu, see oli Simei, see oli
   Jooseki, see oli Jooda,
  27 see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubbaabeli, see oli
   Sealtieli, see oli Neeri,
  28 see oli Melki, see oli Addi, see oli Koosami, see oli Elmadami,
   see oli Eeri,
  29 see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli
   Mattati, see oli Leevi,
  30 see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli
   Joonami, see oli Eljakimi,
  31 see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani,
   see oli Taaveti,
  32 see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see
   oli Nahsoni,
  33 see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli
   Hesroni, see oli Peretsi, see oli Juuda,
  34 see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli
   Terahi, see oli Naahori,
  35 see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi,
   see oli Selahi,
  36 see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa,
   see oli Lemeki,
  37 see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli
   Mahalaleli, see oli Keenani,
  38 see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.


Reede #2 Ristija Johannese sünd
 • Gaabriel kuulutab ette Johannese sündi


  EST_97 Lk 1 1 Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust,
   mis meie seas on aset leidnud,
  2 nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest
   peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks.
  3 Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale
   täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda
   kõik üles,
  4 et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade
   usaldusväärsust.
  5 Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester, nimega Sakarias,
   Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi
   oli Eliisabet.
  6 Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi
   Issanda käskude ja nõudmiste järgi.
  7 Aga neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu, ja nad
   mõlemad olid väga eakad.
  8 Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu
   preestritalituses Jumala ees,
  9 et liisk langes ametikombe järgi talle minna Issanda
   templisse suitsutama.
  10 Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil,
  11 ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool.
  12 Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale.
  13 Aga ingel ütles talle:
   „Ära karda, Sakarias,
   sest su anumist on kuuldud
   ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja,
   ja sa paned talle nimeks Johannes.

  14 Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist
   ning paljud rõõmustavad tema sündimisest,

  15 sest ta saab suureks Issanda silmis.
   Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki,
   ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus.

  16 Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole.
  17 Ja ta ise käib tema eel
   Eelija vaimus ning väes,
   et pöörata isade südant laste poole
   ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse,
   et kujundada Issandale valmistatud rahvast.”
   
   

  18 Sakarias küsis inglilt: „Millest ma võiksin seda ära
   tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas.”
  19 Ja ingel vastas talle: „Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala
   ees, ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit.
  20 Ja vaata, sa jääd keeletuks ega saa kõnelda kuni päevani,
   mil see sünnib, seepärast et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad
   täide omal ajal.”


 • Gaabriel kuulutab ette Jeesuse sündi


  EST_97 Lk 1 26 Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla,
   mille nimi on Naatsaret,
  27 neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost
   Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja.
  28 Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa
   armuleidnu! Issand on sinuga!”
  29 Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see
   teretus võiks tähendada.
  30 Ja ingel ütles talle:
   
   „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!
  31 Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned
   talle nimeks Jeesus.
  32 Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks
   ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.
  33 Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema
   valitsusele ei tule lõppu.”
   
  34 Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei
   ole mehega olnud?”
  35 Ja ingel vastas talle:
   „Püha Vaim tuleb sinu peale
   ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal,
   seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.
   

  36 Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma
   raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks,
  37 sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.”
   
   
  38 Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu
   mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.


 • Maarja külastab Eliisabetti


  EST_97 Lk 1 39 Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna
  40 ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti.
  41 Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas
   ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu
  42 ja hüüdis suure häälega:
   „Õnnistatud oled sina naiste seas
   ja õnnistatud on sinu ihu vili!
   
   

  43 Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde?
  44 Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas
   lapsuke mu ihus rõõmu pärast.
  45 Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand
   talle on kõnelnud.”
  46 Ja Maarja ütles:
   „Mu hing ülistab Issandat
  47 ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
  48 sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
   Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,

  49 sest mulle on suuri asju teinud Vägev,
   ja püha on tema nimi

  50 ja tema halastus kestab põlvest põlveni
   neile, kes teda kardavad.

  51 Ta on näidanud oma käsivarre kangust,
   ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.

  52 Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
   ja ülendanud alandlikke,

  53 näljaseid on ta täitnud heade andidega,
   ent rikkad saatnud minema tühjalt.

  54 Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli,
   pidades meeles oma halastust,

  55 nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja
   tema järglastele igavesti.”
   
   
  56 Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus
   siis tagasi koju.


 • Ristija Johannese sünd


  EST_97 Lk 1 57 Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja.
  58 Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale
   armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga.
  59 Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja
   tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias.
  60 Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema
   Johannes!”
  61 Nemad ütlesid talle: „Su suguvõsas pole kedagi
   selle nimega.”
  62 Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks
   last nimetada.
  63 Sakarias palus lauakese ning kirjutas: „Johannes on tema
   nimi.”
   Ja kõik imestasid.
  64 Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas
   rääkima, ülistades Jumalat.
  65 Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist
   asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus.
  66 Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid:
   „Mis saab küll sellest lapsest?” Sest Issanda käsi oli temaga.
  67 Tema isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina:
   
  68 „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal,
   et ta on tulnud oma rahva ligi
   ja toonud talle lunastuse

  69 ja on meile äratanud päästesarve
   oma sulase Taaveti soost,

  70 nagu ta on rääkinud ajastute algusest
   oma pühade prohvetite suu läbi -

  71 päästmist meie vaenlastest
   ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

  72 et halastust anda meie vanematele
   ja pidada meeles oma püha lepingut,

  73 vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile.
  74 Nõnda ta laseb meid,
   vaenlaste käest päästetuid,
   kartmatult teenida teda

  75 vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad.
  76 Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
   sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama,


Reede #3 Jeesuse sünd ja lapsepõlv
 • Ingel ilmub Joosepile unes


  EST_97 Mt 1 18 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema
   Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda
   kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
  19 Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
   avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
  20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle
   unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära
   karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta
   kannab, on Pühast Vaimust.
  21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
   sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
  22 Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud
   prohveti kaudu:
   
  23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
   ja teda hüütakse nimega Immaanuel”,
   
   see on tõlkes: Jumal on meiega.

  24 Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
   oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde,
  25 ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja
   ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus.


 • Jeesuse sündimine Betlemmas


  EST_97 Lk 2 1 Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu
   kirjutada üles kogu riigi rahvas.
  2 See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli
   Süüria maavalitseja.
  3 Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna.
  4 Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale
   Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja
   pärusmaalt,
  5 et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes
   oli lapseootel.
  6 Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi
   sünnitama.
  7 Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja
   asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.


 • Karjased kummardavad Jeesust


  EST_97 Lk 2 8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel
   oma karja.
  9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus
   säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
  10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan
   teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
  11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand
   Kristus.
  12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud
   ja sõimes magavat.”
  13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
   
  14 „Au olgu Jumalale kõrges
   ja maa peal rahu,
   inimestest hea meel!”
   
   

  15 Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud
   taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et
   näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!”
  16 Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja
   lapsukese, kes magas sõimes.
  17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud
   selle lapse kohta.
  18 Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid
   neile kõnelnud.
  19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma
   südames.
  20 Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige
   eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.


 • Jeesuse ümberlõikamine


  EST_97 Lk 2 21 Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks,
   siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui
   laps sai ema ihusse.


 • Jeesus viiakse templisse


  EST_97 Lk 2 22 Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis,
   viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette,
  23 nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes
   on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”,
  24 ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar
   turteltuvi või kaks tuvipoega”.
  25 Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See
   mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha
   Vaim oli tema peal.
  26 Püha Vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui
   ta on näinud Issanda Messiat.
  27 Ta tuli Vaimu ajel pühakotta. Ja kui vanemad tõid sinna
   lapse Jeesuse, et toimida temaga Seaduse sätte järgi,
  28 siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles:
  29 „Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda
   rahus oma ütlust mööda,

  30 sest mu silmad on näinud sinu päästet,
  31 mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
  32 valgust, mis on ilmutuseks paganaile,
   ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.”
   

  33 Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti.
  34 Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata,
   see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja
   tähiseks, mille vastu räägitakse -
  35 ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks
   paljude südamete mõtted.”
  36 Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust,
   kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma
   neitsipõlve
  37 ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei
   lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja
   palvetamistega.
  38 Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest
   kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust.


 • Tähetargad toovad Jeesusele kinke


  EST_97 Mt 2 1 Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal
   Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid
   tähetargad Jeruusalemma
  2 ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas?
   Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”
  3 Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm
   koos temaga.
  4 Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad
   ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima.
  5 Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on
   kirjutatud prohveti käe läbi:
   
  6 Ja sina, Petlemm Juudamaal,
   ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem,
   sest sinust lähtub Valitseja,
   kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.”
   
   

  7 Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde
   kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma
   hakanud,
  8 ja saatis nad Petlemma, öeldes: „Minge ja uurige täpselt
   välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage
   mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.”
  9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele.
   Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel,
   kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.
  10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.
  11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema
   emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma
   aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.
  12 Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam
   Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma
   maale.


 • Jeesuse perekond põgeneb Egiptusesse


  EST_97 Mt 2 13 Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus
   Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: „Tõuse, võta kaasa laps ja
   tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma
   sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata!”
  14 Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes
   öösel Egiptusesse.
  15 Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis
   Issand on rääkinud prohveti suu kaudu: „Ma olen kutsunud oma Poja
   Egiptusest.”


 • Heroodes tapab Betlemma lapsed


  EST_97 Mt 2 16 Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud,
   raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja
   selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad,
   arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja
   uurinud.
  17 Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu:
   
  18 „Raamas kuuldakse häält,
   nutmist ja kaebamist on palju.
   Raahel nutab oma lapsi
   ega lase ennast lohutada,
   sest neid ei ole enam.”


 • Jeesuse perekond asub elama Naatsaretti


  EST_97 Mt 2 19 Kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus Issanda
   ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos
  20 ja ütles: „Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine
   Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud!”
  21 Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli
   Iisraelimaale.
  22 Kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa
   Heroodese järel, kartis Joosep sinna minna. Teda hoiatati
   unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas,
  23 ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse
   Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite
   kaudu, et teda hüütakse Naatsaretlaseks.  EST_97 Lk 2 39 Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda Seaduse
   järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti.

 • Jeesuse lapsepõlv


  EST_97 Lk 2 40 Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja
   Jumala arm oli tema peal.
  41 Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas.
  42 Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad
   üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma.
  43 Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole,
   jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda.
  44 Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas,
   käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste
   ja tuttavate juurest.
  45 Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad
   teda otsides tagasi Jeruusalemma.
  46 Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas
   istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas.
  47 Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja
   ta vastustest.
  48 Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles
   talle: „Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina
   oleme sind südamevaluga otsinud.”
  49 Ent tema ütles neile: „Miks te siis olete mind
   otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis
   on mu Isa päralt?”
  50 Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis.
  51 Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile
   allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal.
  52 Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja
   inimeste juures.


Reede #4 Jeesuse ristimine
 • Ristija Johannese tegevus


  EST_97 Mt 3 1 Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda
   kõrbes:
  2 „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”
  3 Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
   „Hüüdja hääl on kõrbes:
   Valmistage Issandale tee,
   tehke tasaseks tema teerajad!”
   
   

  4 Johannesel oli kaamelikarvadest kuub, ja ta niuete
   ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi.
  5 Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja
   kogu Jordani ümbruskonna rahvas,
  6 ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis
   Johannes nad Jordani jões.
  7 Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele
   tulevat, ütles ta neile: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud
   põgenema tulevase viha eest?
  8 Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja
  9 ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju
   Aabraham!”, sest ma ütlen teile: Jumal võib siinsetest kividest
   äratada Aabrahamile lapsi.
  10 Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu,
   mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle.
  11 Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see,
   kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle
   jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.
  12 Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning
   kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu
   tulega.”  EST_97 Mk 1 1 Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus.
  2 Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus:
   „Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala,
   kes valmistab su teed.

  3 Hüüdja hääl on kõrbes:
   Valmistage Issandale tee,
   tehke tasaseks tema teerajad!”,
   
   

  4 nii sündis, et Ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas
   meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks.
  5 Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma
   linna rahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud,
   ristis Johannes nad Jordani jões.
  6 Ja Johannese riided olid kaamelikarvadest ja ta niuete
   ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett.
  7 Ja ta kuulutas: „Pärast mind tuleb minust vägevam, kelle
   jalatsipaelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma.
  8 Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga.”


  EST_97 Lk 3 1 Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui
   Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst,
   tema vend Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja
   Lüsaanias Abileene nelivürst,
  2 kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna
   Sakariase poja Johannese kätte kõrbes.
  3 Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas
   meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks,
  4 nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse:
   „Hüüdja hääl on kõrbes:
   Valmistage Issandale tee,
   tehke tasaseks tema teerajad!

  5 Kõik kuristikud täidetagu
   ning kõik mäed ja kingud tasandatagu,
   ja kõverikud saagu sirgeks,
   ja mis konarlik, siledaks teeks,

  6 siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!”
   
   
  7 Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast
   temal ristida: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema
   tulevase viha eest?
  8 Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake
   iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham.” Sest ma ütlen teile:
   Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi.
  9 Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei
   kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.”
  10 Rahvahulgad küsisid Johanneselt: „Mis meil siis tuleb
   teha?”
  11 Aga tema kostis: „Kellel on kaks särki, jagagu sellele,
   kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!”
  12 Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad
   ütlesid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?”
  13 Tema ütles neile: „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on
   seatud!”
  14 Aga temalt küsisid ka sõjamehed: „Ja meie, mis meil tuleb
   teha?” Tema ütles neile: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge
   väljapressijad, leppige oma palgaga!”
  15 Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames,
   et ehk Johannes ongi Messias.
  16 Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga
   on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma.
   Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.
  17 Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda
   nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.”
  18 Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas
   Johannes rahvale rõõmusõnumit.
  19 Aga kui nelivürst Heroodes sai Johannese käest noomida oma
   venna Filippuse naise Heroodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Heroodes oli
   teinud,
  20 sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi.

 • Johannes ristib Jeesuse


  EST_97 Mt 3 13 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast
   Johannesel ristida.
  14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja
   lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde!”
  15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile
   kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle
   järele.
  16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest
   välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala
   Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale,
  17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg,
   kellest mul on hea meel!”  EST_97 Mk 1 9 Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist
   Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis.
  10 Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning
   Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale.
  11 Ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust
   on mul hea meel!”


  EST_97 Lk 3 21 Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud
   ja palvetas, et taevas avanes
  22 ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja
   taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea
   meel!”
  23 Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat
   vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli,

 • Johannes tunnistab Messiast


  EST_97 Jh 1 19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde
   Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?”
  20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole
   Messias.”
  21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta
   ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas:
   „Ei.”
  22 Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma
   vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?”
  23 Ta lausus:
   „Mina olen hüüdja hääl kõrbes:
   Tehke tasaseks Issanda tee,
   nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.”
   

  24 Aga läkitatuid oli ka variseride seast.
  25 Ja need küsisid Johanneselt: „Kui sa ei ole Messias ega Eelija
   ega prohvet, miks sa siis ristid?”
  26 Tema vastas neile: „Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi
   teie teda ei tea, seisab juba see,
  27 kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti
   päästma.”
  28 See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas.


 • Johannes meenutab Jeesuse ristimist


  EST_97 Jh 1 29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja
   ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.
  30 Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees,
   kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.
  31 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega
   selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile.”
  32 Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat
   ja tema peale jäävat.
  33 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega
   ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja
   tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.
  34 Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.”


 • Jeesuse kõrbekiusatus


  EST_97 Mt 4 1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
  2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
   paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
  3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled
   Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”
  4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on:
   Inimene ei ela üksnes leivast,
   vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”
   
   

  5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma
   pühakoja harjale
  6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta
   ennast alla, sest kirjutatud on:
   Sinu pärast käsib ta oma ingleid
   ja nemad kannavad sind kätel,
   et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”
   
   

  7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi
   kiusata Issandat, oma Jumalat.”
  8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
   näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
  9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha
   langed ja mind kummardad.”
  10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest
   kirjutatud on:
   Kummarda Issandat, oma Jumalat
   ja teeni ainult teda!”
   
   

  11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli
   tema juurde ja need teenisid teda.  EST_97 Mk 1 12 Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe
  13 ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta
   oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.


  EST_97 Lk 4 1 Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest, ja aeti
   Vaimu läbi kõrbe,
  2 kus ta oli nelikümmend päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud
   midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg.
  3 Aga kurat ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle
   sellele kivile, et see saaks leivaks!”
  4 Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on:
   Inimene ei ela üksnes leivast.”
   
   

  5 Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki
   maailma kuningriike.
  6 Ja kurat ütles talle: „Ma tahan anda sulle meelevalla kõigi
   nende
   üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin
   selle anda, kellele ma iganes tahan.
  7 Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt.”
  8 Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on:
   Kummarda Issandat, oma Jumalat,
   ja teeni ainult teda!”
   
   

  9 Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja
   harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast
   siit alla,
  10 sest kirjutatud on:
   Sinu pärast käsib ta oma ingleid,
   et nad sind hoiaksid,

  11 ja et nad kannaksid sind kätel,
   et sa oma jalga vastu kivi ei lööks.”
   
   

  12 Ja Jeesus vastas talle: „On öeldud: Sina ei tohi kiusata
   Issandat, oma Jumalat!”
  13 Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse
   mõneks ajaks rahule.

Reede #5 Jeesus alustab tegevust
 • Esimesed jüngrid


  EST_97 Mk 1 16 Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat
   ja tema venda Andreast noota järve heitvat, nad olid ju kalurid.
  17 Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist
   inimesepüüdjad!”
  18 Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning
   järgnesid talle.
  19 Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega
   Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas
  20 ja ta kutsus nad otsekohe. Ja nemad jätsid oma isa
   Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära.  EST_97 Jh 1 35 Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga.
  36 Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates:
   „Vaata, see on Jumala Tall.”
  37 Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid
   Jeesusega kaasa.
  38 Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt:
   „Mida te otsite?” Nemad ütlesid talle: „Rabi,” - see on
   tõlkes „Õpetaja” -
   „kus sa oled öömajal?”
  39 Ta ütles neile: „Tulge ja
   vaadake!” Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal, ja jäidki sel
   päeval tema juurde. Oli umbes neljas tund pärast lõunat.
  40 Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles, ja
   Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend.
  41 Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: „Me oleme
   leidnud Messia!” - see on tõlkes „Kristuse”.
  42 Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa
   vaadates: „Sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama
   Keefaseks!” - see on tõlkes Peetruseks.
  43 Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis
   Filippuse ja ütles talle: „Järgne mulle!”
  44 Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast.
  45 Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: „Me oleme leidnud
   tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse,
   Joosepi poja Naatsaretist.”
  46 Ja Naatanael ütles talle: „Mis võib küll Naatsaretist head
   tulla?” Filippus ütles talle: „Tule ja vaata!”
  47 Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta:
   „Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.”
  48 Naatanael küsis temalt: „Kust sa mind tunned?” Jeesus vastas
   ja ütles talle:
   „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.”
  49 Naatanael ütles talle: „Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled
   Iisraeli kuningas!”
  50 Jeesus vastas talle: „Kas sa usud vaid seepärast, et ma
   ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad
   näha suuremaid asju kui need.”
  51 Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete
   taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja
   juurde.”

 • Jeesus muudab vee veiniks


  EST_97 Jh 2 1 Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli
   seal.
  2 Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma.
  3 Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei
   ole enam veini.”
  4 Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund
   ei ole veel tulnud.”
  5 Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes tema teile ütleb, seda
   tehke!”
  6 Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast,
   igaühte võis mahtuda vähemalt sada liitrit.
  7 Jeesus ütles neile: „Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa.
  8 Ja ta ütles neile: „Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!” Ja
   nemad viisid.
  9 Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega
   teadnud, kust see on - teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid
   seda -, siis pulmavanem kutsus peigmehe
  10 ja ütles talle: „Igaüks paneb esmalt lauale hea veini, ja
   kui juba küllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea
   veini praeguseni alles.”
  11 See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus
   avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma.
  12 Pärast seda läks Jeesus koos oma ema ja vendade ja jüngritega
   alla Kapernauma ja viibis seal mõned päevad.


 • Jeesus puhastab templi


  EST_97 Jh 2 13 Juutide paasapühad olid lähedal, ja Jeesus läks üles Jeruusalemma.
  14 Ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja
   tuvisid, ja rahavahetajaid istumas.
  15 Ja ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik,
   nii lambad kui härjad, ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning
   lükkas kummuli nende lauad
  16 ja ütles tuvimüüjatele: „Viige need siit minema! Ärge tehke
   minu Isa koda kaubakojaks!”
  17 Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud: „Kiivus sinu koja
   pärast neelab mu ära.”
  18 Siis ütlesid juudid Jeesusele: „Mis tunnustähte sa meile näitad,
   et sa nõnda tohid teha?”
  19 Jeesus vastas: „Lammutage see tempel, ja ma püstitan selle kolme
   päevaga uuesti!”
  20 Siis ütlesid juudid: „Seda templit on ehitatud nelikümmend kuus
   aastat, ja sina püstitad selle kolme päevaga uuesti?”
  21 Aga tema mõtles „templi” all oma ihu.
  22 Siis, kui ta oli üles tõusnud surnuist, tuli ta jüngritele
   meelde, et ta seda oli öelnud, ja nad uskusid kirja ning sõna, mis
   Jeesus oli öelnud.
  23 Aga kui Jeesus oli paasapühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud
   tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi.
  24 Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis
   inimesi,
  25 ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust
   teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses.


 • Nikodeemus tuleb Jeesusega rääkima


  EST_97 Jh 3 1 Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid.
  2 Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame,
   et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha
   neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.”
  3 Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei
   sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.”
  4 Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on
   vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda
   sündida?”
  5 Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni
   veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.
  6 Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim.
  7 Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!
  8 Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea,
   kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud
   Vaimust.”
  9 Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?”
  10 Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda?
  11 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja
   tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust
   vastu.
  12 Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest,
   kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju?”
  13 Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese Poja,
   kes on tulnud taevast alla.
  14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab
   ülendatama Inimese Poeg,
  15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.
  16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma
   ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et
   tal oleks igavene elu.
  17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut
   mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
  18 Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu,
   selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala
   ainusündinud Poja nimesse.
  19 Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga
   inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad.
  20 Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse
   juurde, et ta tegusid ei paljastataks.


 • Jüngrid ristivad Juudamaal


  EST_97 Jh 3 22 Pärast seda läks Jeesus oma jüngritega Juudamaale; ta viibis
   seal koos nendega ja ristis.
  23 Ka Johannes oli Ainonis Salimi lähedal, sest seal oli palju
   vett, ja inimesed tulid sinna ja lasksid end ristida;
  24 sest Johannest ei olnud veel vangi heidetud.


 • Jüngrid pärivad Johanneselt Jeesuse kohta


  EST_97 Jh 3 25 Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamiste üle vaidlema.
  26 Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle: „Rabi! See, kes
   oli sinuga sealpool Jordanit ja kellest sa tunnistasid, vaata, ka see
   ristib ja kõik lähevad tema juurde.”
  27 Johannes kostis: „Keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole
   temale antud taevast.
  28 Teie ise olete mu tunnistajad, et ma ütlesin, mina ei ole Messias,
   vaid ainult tema eele läkitatu.
  29 Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga
   kõrval ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on
   nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks.
  30 Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.”
  31 Kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast, on maast ja
   räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide.
  32 Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud, ja ometi ei võta
   keegi tema tunnistust vastu.
  33 Tema tunnistuse vastuvõtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et
   Jumal on tõeline.
  34 Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu;
   Jumal ei anna ju Vaimu mõõdu järgi.
  35 Isa armastab Poega ja on andnud tema kätte kõik.
  36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja
   sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha.


 • Heroodes paneb Johannese vangi


  EST_97 Mt 4 12 Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on
   vangistatud, läks ta tagasi Galileasse  EST_97 Mk 1 14 Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse
   ja kuulutas Jumala evangeeliumi:


  EST_97 Lk 3 19 Aga kui nelivürst Heroodes sai Johannese käest noomida oma
   venna Filippuse naise Heroodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Heroodes oli
   teinud,
  20 sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi.